"Ius est ars boni et aequi"
Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Reprezentacja w sądach
Skuteczność • Jakość • Profesjonalizm

Myślimy strategicznie
Usługi prawne na najwyższym poziomie

Działamy zespołowo
Współpracujemy z innymi kancelariami

Zaangażowanie
Nasi klienci doceniają nasze zaangażowanie

Prawo cywilne/gospodarcze

         Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych:

  • w sprawach z zakresu prawa rzeczowego: o ochronę własności, ochronę posiadania, zasiedzenie, uwłaszczenie, służebności, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności,
  • w sprawach z zakresu prawa zobowiązań: o zapłatę, roszczenia z tytułu umów sprzedaży, dzierżawy, najmu, roszczenia związane z umowami zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane,
  • w sprawach o odszkodowanie: dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz o odszkodowanie za szkody związane z popełnieniem czynów niedozwolonych oraz za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych,
  • w sprawach o zapłatę: poprzez podejmowanie sądowych oraz pozasądowych czynności zmierzających do dochodzenia roszczenia, sporządzanie pozwów, sprzeciwów od nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozew, wysyłanie wezwań do zapłaty, reprezentowanie w postępowaniu sądowym, podejmowanie czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika, monitorowanie postępowania egzekucyjnego,
  • w sprawach ze zobowiązań umownych: dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi (m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kary umowne, zwrot zadatku, potrącenie),
  • w sprawach o zawezwanie do próby ugodowej,


       W tym celu reprezentujemy naszych Klientów przed sądami cywilnymi i gospodarczymi wszystkich instancji na każdym etapie postępowania oraz w postępowaniach egzekucyjnych, mediacyjnych. Ponadto, udzielamy porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. sporządzamy wszelkie pisma procesowe ( m.in. pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) a także współpracujemy z mediatorami w celu ugodowego i szybkiego rozstrzygnięcia sprawy.
    Przypominamy, że w sprawach cywilnych dla skuteczności wielu czynności prawnych/procesowych ustawodawca przewidział odpowiedni termin lub formę. Dlatego też, wielokrotnie niezwłoczne skorzystanie z pomocy prawnej pozwoli uniknąć problemów w postępowaniu sądowym.